SPOV ČR
Spolek pro obnovu venkova

Stanovy Spolku pro obnovu venkova

Nová verze - únor 2004


Preambule

Vědomi si potřeby a odpovědnosti za obnovu a rozvoj duchovního a společenského života na venkově, ve kterém spatřujeme historické kořeny národní svébytnosti a nepřerušenou kontinuitu člověka s přírodou jsme se jako zástupci obcí, zemědělců, odborníků a široké veřejnosti rozhodli ustavit Spolek pro obnovu venkova.

 

§ 1
Název a sídlo

Spolek pro obnovu venkova ČR (dále jen Spolek) je otevřenou zájmovou nevládní a nestranickou organizací. Sídlo Spolku je: 753 64  Bělotín č.p. 151.

 

§ 2
Cíle Spolku

Spolek je pracovní a iniciativní skupina občanů ustavená na podporu a koordinaci prací při obnově a rozvoji venkova a posílení nástrojů umožňujících rozvoj venkovských komunit. Spolek sdružuje zástupce obcí, zemědělců, orgánů územní samosprávy,  venkovských mikroregionů a skupin pro místní akce, dále pracovníky státní správy, odborných institucí, škol, projekčních pracovišť, peněžních ústavů a věci oddané jednotlivce, kteří mají následující společné cíle:

 

 1. Pečovat o prohloubení duchovního a společenského života na venkově.
 2. Propagovat obnovu a rozvoj venkova a získávat jim vážnost ve společnosti.
 3. Vytvářet podmínky pro spolupráci při obnově a rozvoji venkova.
 4. Napomáhat vzniku a činnosti místních a regionálních sdružení  a spolků ustavených k obnově a rozvoji venkova, a to dětí, mládeže i dospělých.
 5. Účastnit se evropské spolupráce při obnově venkova.
 6. Spolupracovat na realizaci a rozvoji vládního Programu obnovy venkova.
 7. Pomáhat při vytváření a rozvíjení podpory venkovského života a hájení jeho základních principů.
 8. Motivovat venkovské občany k dobrovolné aktivitě, podněcovat je k odhodlání podílet se na zdárném vývoji obce.
 9. Překonávat úzce resortní přístupy v řešení venkova.

 

§ 3
Formy činnosti Spolku
 1. Pracovní setkání v časové a věcné koordinaci postupu právnických a fyzických osob při obnově venkova a k vyhodnocování užitých metod přípravy, projekce, realizace  a financování Programu obnovy venkova a dalších projektů dotýkajících se obnovy venkova.
 2. Pořádání odborných přednášek, tématických exkurzí a seminářů k obnově venkova.
 3. Vydávání odborných a osvětových publikací a informačních materiálů k obnově venkova.
 4. Spolupráce se sdělovacími prostředky.
 5. Spolupráce a podpora občanských a podnikatelských aktivit směřujících k rozvoji a obnově venkova.
 6. Spolupráce se samosprávou a státní správou ve směru obnovy a rozvoje venkova.
 7. Aktivní působení směřující k uznání trvale udržitelného venkovského způsobu života a obhajobě podmínek k životu venkovských komunit.
 8. Aktivní realizace projektů k podpoře výše vytčených cílů.
 9. Pracovní setkání v časové a věcné koordinaci postupu právnických a fyzických osob při obnově venkova a k vyhodnocování užitých metod přípravy, projekce, realizace  a financování Programu obnovy venkova a dalších projektů dotýkajících se obnovy venkova.
 10. Pořádání odborných přednášek, tématických exkurzí a seminářů k obnově venkova.
 11. Vydávání odborných a osvětových publikací a informačních materiálů k obnově venkova.
 12. Spolupráce se sdělovacími prostředky.
 13. Spolupráce a podpora  občanských a podnikatelských aktivit směřujících k rozvoji a obnově venkova.
 14. Spolupráce se samosprávou a státní správou ve směru obnovy a rozvoje venkova.
 15. Aktivní působení směřující k uznání trvale udržitelného venkovského způsobu života a obhajobě podmínek k životu venkovských komunit.
 16. Aktivní realizace projektů k podpoře výše vytčených cílů.

§ 4
Členství ve Spolku, jeho vznik a ukončení
 1. Členství ve Spolku je dobrovolné a vzniká zapsáním do seznamu členů, které nastává podáním přihlášky a zaplacením členského příspěvku.
 2. Členem Spolku se může stát každá fyzická či právnická osoba, která se chce účastnit prací naplňujících cíle Spolku

 

§ 5
Práva a povinnosti členů Spolku

1. Členové Spolku mají právo:

    a) Účastnit se jednání Valné hromady Spolku a shromáždění členů Spolku

    b) Předkládat návrhy a podněty k činnosti Spolku  a jeho orgánů

    c) Podílet se na akcích pořádaných Spolkem

    d) Využívat informací, kterými Spolek disponuje

    e) Volit spolkové funkcionáře a být volen do spolkových orgánů

    f)  Hodnotit práci spolkových orgánů a jejich členů, případně vyžadovat vysvětlení a nápravu

    g)  Sdružovat se do Krajských organizací Spolku

2. Členové Spolku jsou povinni:

    a) Přispívat svou činností k obnově a rozvoji venkova a dodržovat a naplňovat společně dohodnuté

        postupy          

    b) Platit členský příspěvek ve výši, kterou stanoví Valná hromada Spolku.

 

§ 6
Orgány Spolku

1. Valná hromada

2. Předsednictvo

3. Revizní komise

 

§ 7
Valná hromada
 1. Vrcholným orgánem Spolku je valná hromada, skládající se ze všech členů Spolku, kdy každý člen disponuje jedním hlasem, případně hlasy delegovanými na základě plné moci.
 2. Řádná valná hromada se koná nejméně jednou za rok, svolává ji předseda dle rozhodnutí předsednictva nejpozději třicet dnů před jejím konáním.
 3. Mimořádná valná hromada se koná na návrh předsednictva nebo na návrh nejméně 20 % členů Spolku předsedovi.
 4. Mimořádná valná hromada projednává pouze body, které v podání byly označeny jako podnět k jejímu svolání.
 5. Mimořádná valná hromada se řídí jednacím řádem řádné valné hromady.
 6. Účastníkem valné hromady je každý člen Spolku.
 7. Do výlučné pravomoci valné hromady Spolku patří:

a) Schvalování stanov Spolku, jejich změn a doplňků

b) Schvalování jednacího řádu valné hromady

c) Volba a odvolání členů předsednictva a revizní komise Spolku

d) Schválení programu a orgánů valné hromady

e) Schválení zprávy o činnosti předsednictva a o hospodaření Spolku

             f) Schválení zprávy revizní komise

             g) Rozhodování základních majetkoprávních otázek Spolku

             h) Schválení ročního rozpočtu Spolku

             i) Schválení návrhu činnosti Spolku

             j) Rozhodování o výši členských příspěvků a podílu KO SPOV na příspěvcích

             k) Rozhodování o odvolání proti rozhodnutí předsednictva

             l) Rozhodnutí o zrušení Spolku

            m) Projednání zprávy o činnosti Krajských organizací a vyvození závěrů

 1. Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů Spolku .

 

§ 8
Předsednictvo

Předsednictvo má minimálně pět členů volených valnou hromadou Spolku na dobu tří let. Dalšími členy předsednictva se stávají zástupci Krajských organizací, které pro tuto funkci zvolí příslušné orgány Krajských organizací. Maximální počet členů takto delegovaných Krajskými organizacemi je 1 pro každý kraj.

Předsednictvo se schází dle potřeby, nejméně však jednou za dva měsíce. Do působnosti předsednictva patří jednat a rozhodovat ve všech věcech Spolku, které nepatří do působnosti valné hromady - zejména:

a) volba předsedy, 1. a 2. místopředsedy a jejich odvolání

b) předsednictvo může vytvořit odborné komise, které jsou jeho poradním orgánem

c)  jmenování hospodáře a sekretariátu Spolku

d) ukončení členství ze strany Spolku (§ 4b)

e) rozhodování o užití prostředků Spolku v rámci schváleného rozpočtu

f) rozhodování o využití jména Spolku a jednání za Spolek

g) navrhování programu valné hromady

h) zabezpečení plnění usnesení valné hromady

j) schválení zřízení a Statutu Krajské organizace Spolku

Předsednictvo je usnášeníschopné při nadpoloviční účasti členů a rozhoduje většinou hlasů přítomných, v případě rovnosti rozhoduje hlas předsedy.

 

§ 9
Předseda
 1. Předseda jako statutární zástupce Spolku zastupuje Spolek a jedná jeho jménem, řídí práci předsednictva a svolává jeho jednání. Za svou činnost je předseda odpovědný předsednictvu.
 2. Předseda je zastupován místopředsedy v pořadí 1. a 2. místopředseda.
 3. Předseda může delegovat pravomoc ke konkrétním jednáním na kteréhokoli člena předsednictva.

  

§10
Revizní komise

1.Revizní komise je 3 členná, volená Valnou hromadou, volí ze svého středu předsedu a je volena na dobu tří let. Provádí běžnou revizi hospodaření a předkládá valné hromadě revizní správu. Revizní komise rozhoduje nadpoloviční většinou.

2.Revizní komise rozhoduje nadpoloviční většinou.

 

§ 11
Majetek a hospodaření Spolku
 1. Majetek Spolku tvoří zejména členské příspěvky, dary, přijaté granty, výtěžek z publikační a přednáškové činnosti
 2. Majetku je možno užít pouze k podpoře činnosti Spolku a programů směřujících k obnově venkova. O jeho užití rozhoduje dle působnosti valná hromada a předsednictvo

Za majetek a hospodaření Spolku je odpovědné předsednictvo.

 

§ 12
Zánik Spolku a způsob majetkového vypořádání
 1. Spolek zaniká usnesením valné hromady.
 2. V případě zániku Spolku  bude majetek předán jiné právnické osobě, která bude sledovat jako hlavní cíl své činnosti obnovu a rozvoj venkova.

 

§ 13
Krajské organizace Spolku

1. V jednotlivých krajích může vzniknout Krajská organizace Spolku (dále jen Krajská organizace):

a)dohodne-li se o tom písemnou formou nadpoloviční většina členů Spolku z kraje a uvědomí předsednictvo o svém vzniku

b)rozhodnutím předsednictva Spolku.

(Pozn.: k datu registrace, tj. k 20.2. 2004 byla Krajská organizace založena v následujících krajích: moravsko slezském, olomouckém, zlínském,  jihomoravském,  vysočina,  jihočeském,  plzeňském, libereckém, královehradeckém.)

 

2. Orgány Krajské organizace jsou valná hromada, předsednictvo, které volí předsedu Krajské   organizace, případně revizní komise. Působnost a způsob jejich jednání, počet členů předsednictva a revizní komise a právní postavení Krajské organizace stanoví valná hromada Krajské organizace ve Statutu krajské organizace.

3. Statut Krajské organizace podléhá schválení předsednictva Spolku, které současně určí podíl na   členských příspěvcích Spolku, vybraných od členů Krajské organizace, který bude příjmem krajské organizace. Zřizovací listinu Krajské organizace vystaví předsednictvo Spolku.

     Jménem krajské organizace jsou oprávněni jednat: zvolený předseda, jeho místopředsedové, případně člen (krajského) předsednictva, pokud na něj byla delegována jmenovitá pravomoc

    Krajské organizace mají právní subjektivitu kromě té (těch) které  ji do odvolání  vysloveně  nepožadují.

4.  Zánik Krajské organizace:

     a) rozhodnutím Valné hromady či nadpoloviční většiny členů Krajské organizace Spolku

5. Povinnosti Krajské organizace vůči Spolku:

    a) zvolit zástupce Krajské organizace do předsednictva Spolku

    b) pravidelně zpravovat o činnosti Krajské organizace

c)vzájemně informovat členy o dění ve Spolku.

 

V Praze 2. prosince 2003
Valná hromada Spolku pro obnovu venkova

Datum vložení: 8. 12. 2003 8:39
Datum poslední aktualizace: 13. 7. 2020 8:42
Autor: Správce Webu

O nás

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Vesnice roku

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Bujný květ - plný úl.

Pranostika na akt. den

Na mokrý květen přichází suchý červen.

Aktuální počasí

dnes, sobota 18. 5. 2024
slabý déšť 18 °C 11 °C
neděle 19. 5. slabý déšť 22/11 °C
pondělí 20. 5. slabý déšť 22/13 °C
úterý 21. 5. zataženo 21/11 °C

Archiv

Partneři