SPOV ČR
Spolek pro obnovu venkova

Statut Spolku pro obnovu venkova Pardubického kraje

Statut krajské organizace Spolku pro obnovu venkova Pardubického kraje je základním dokumentem, který podmiňuje zřízení krajské organizace s vlastní právní subjektivitou na základě zřizovací listiny vydané předsedou SPOV ČR.

1. Statut krajské organizace Spolku pro obnovu venkova Pardubického kraje (dále jen „SPOV PK“) je základním dokumentem, který podmiňuje zřízení krajské organizace s vlastní právní subjektivitou na základě zřizovací listiny vydané předsedou SPOV ČR.

2. Krajská organizace Spolku pro obnovu venkova Pardubického kraje sdružuje členy SPOV PK z území Pardubického ( případně sousedního) kraje, řídí se Stanovami Spolku, které konkretizuje pro potřeby SPOV PK ve Statutu SPOV PK. Aktuálně platné Stanovy SPOV ČR ze dne 2. prosince 2003 jsou nedílnou součástí Statutu SPOV PK.

3. Sídlem SPOV PK je pracoviště předsedy krajské organizace, nestanoví- li valná hromada jinak, a to dle Registračního listu,vydaného SPOV ČR.

4. Cíle SPOV PK jsou shodné s cíli celostátního SPOV, které jsou dané jeho Stanovami. SPOV PK chce navíc hájit zájmy venkova v Pardubickém kraji a být v tomto aktivním partnerem orgánům kraje.

5. SPOV PK je samostatnou právnickou osobou.

6. Předmět činnosti SPOV PK:

a) Spolupráce s orgány Pardubického kraje v oblastech , které určí sami členové SPOV PK. Budou to zejména, ale nejenom:

·        Aktualizace krajského Programu obnovy venkova

·        Připomínkování dalších rozvojových záměrů a dokumentů, které se týkají venkova

·        Konzultace pravidel pro přidělování dotací z rozpočtu kraje a z grantových programů, např. Společného regionálního operačního programu EAFRD, LEADER.

·        Péče o životní prostředí v PK,

·        Rozvoj infrastruktury v oblasti vodního hospodářství PK pro obce do 2 tis. obyvatel,

·        Vzdělávání, výchova a osvěta v oblasti ŽP v PK.

·        Operační program Rozvoj lidských zdrojů – rozvinutí dalšího profesního vzdělávání v oblasti rozvoje venkova s vytipováním profesních skupin v PK ( malí podnikatelé v oblasti cestovního ruchu na venkově, pro pracovníky obecních a městských úřadů, zastupitele obcí a měst venkovského charakteru a pracovníky svazku obcí)

·        Podílet se na nejvýraznější akci Spolku - soutěži Vesnice roku PK.

b) Delegování zástupců do krajských orgánů ( pracovních skupin, výborů a komisí), pro něž to bude SPOV PK považovat za vhodné.

c) Zprostředkování informací a zkušeností mezi členy v oblastech, které si určí členové prostřednictvím orgánů SPOV PK.

d) Informování veřejnosti, veřejné správy, médií, podnikatelského a neziskového sektoru o problematice venkova, o potřebách venkovských obcí a o příležitostech jejich rozvoje.

e) Aktivní účast členů a pověřených zástupců SPOV PK na jednáních celostátního SPOV, výměna zkušeností s ostatními krajskými organizacemi SPOV, zpracování stanovisek k celostátním dokumentům o rozvoji venkova a spolupráce s jinými sdruženími, která působí v Pardubickém kraji. Předmětem činnosti SPOV PK jsou v přiměřeném rozsahu i další činnosti, jejichž cílem je zlepšovat postavení venkova Pardubického kraje ve společnosti.                         

 

7. Orgány SPOV PK jsou:

a)      Valná hromada – statutární orgán

b)      Předsednictvo ( 9-ti členné)

c)      c) Předseda a místopředseda – statutární zástupci

d)      Revizní komise ( 3 členná)

e)      Odborné komise, které mohou být účelově ustaveny

 

8. Zájemci o členství podávají přihlášky do SPOV ČR na adrese sídla SPOV ČR ( 753 64 Bělotín č.p. 151), který je zapíše do seznamu členů. Informaci o přijetí člena předá SPOV ČR do sídla SPOV PK. Členské příspěvky se odvádějí na účet SPOV ČR: Česká spořitelna a.s. Praha, č.ú.: 193 101 3349/0800.

 

9. Valná hromada volí předsednictvo a revizní komisi. Předsednictvo volí předsedu a místopředsedu, případně ustavuje odborné komise. Volební období je tříleté.

10. Delegátem valné hromady je každý člen SPOV PK. Kolektivního člena – organizaci zastupuje řádně delegovaný člen organizace.

11. Jednání předsednictva SPOV PK jsou na vyžádání přístupná členům. Program jednání a usnesení se zasílají elektronickou poštou všem členům SPOV PK.

12. Práva a povinnosti členů SPOV PK, skončení členství:

Členství zaniká:

a)      ukončením ze strany člena

b)       vyloučením člena pro zjevný rozpor s cíli SPOV PK

c)      nezaplacením členských příspěvků v daném kalendářním roce.

Členové SPOV PK mají právo:

a)      účastnit se jednání Valné hromady SPOV PK, shromáždění členů SPOV PK a jeho orgánů

b)      předkládat návrhy a podněty k činnosti SPOV PK a jeho orgánů

c)      podílet se na akcích pořádaných SPOV PK

d)      využívat informací, kterými SPOV PK disponuje

e)      volit spolkové funkcionáře a být volen do spolkových orgánů

f)        hodnotit práci spolkových orgánů a jejich členů, případně vyžadovat vysvětlení a nápravu

Členové SPOV PK jsou povinni:

a)      přispívat svou činností obnově venkova a dodržovat a naplňovat společně dohodnuté postupy

b)      zaplatit členský příspěvek, a to vždy nejpozději do 30.4. příslušného kalendářního roku.

 

13. SPOV PK si dle potřeby může zřídit funkci tajemníka nebo jeho pracoviště- sekretariát, přednostně využívající prostor a zdrojů členů.

14. Předseda zastupuje SPOV PK a jedná jeho jménem. Předseda řídí práci předsednictva. Předseda prostřednictvím tajemníka SPOV PK svolává jednání předsednictva. Předseda je odpovědný za svou činnost předsednictvu. Předseda je zastupován místopředsedou. Předseda může delegovat pravomoc ke konkrétním jednáním na kteréhokoliv člena předsednictva, tajemníka SPOV PK a koordinátora jednotlivé odborné komise.

15. První předsednictvo a první revizní komise SPOV PK budou mít omezený mandát do 31.1.2007.

16. Statut SPOV PK byl vydán dne 15.8.2006 v Pardubicích a jeho platnost stvrzuje svým vlastnoručním podpisem předseda SPOV PK Miroslav Beránek, starosta obce Čepí. Nedílná součást tohoto Statutu jsou Stanovy SPOV ČR. Statut platí po dobu existence SPOV PK. O změnách Statutu rozhoduje valná hromada SPOV PK.

Datum vložení: 29. 8. 2006 8:36
Datum poslední aktualizace: 15. 7. 2020 8:37
Autor: Správce Webu

Krajské organizace

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Vesnice roku

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Červen studený - sedlák krčí rameny.

Pranostika na akt. den

Červen dává jahody a senoseč.

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 20. 6. 2024
jasno 31 °C 19 °C
pátek 21. 6. slabý déšť 23/13 °C
sobota 22. 6. skoro jasno 22/11 °C
neděle 23. 6. jasno 23/12 °C

Archiv

Partneři