SPOV ČR
Spolek pro obnovu venkova

Užitečné adresy


Do abecedně řazeného seznamu jsou postupně doplňovány odkazy na weby informující o činnostech souvisejících s realizací Programu obnovy rodiny.

Academia Via Familia o.s.

AVF o.s. je občanské zájmové sdružení, v němž se sdružují občané k poskytování obecně prospěšných činností v oblasti podpory rodin, dětí a mládeže a jejich dalšího vzdělávání.

Akce D.O.S.T.

Akce D.O.S.T. (Důvěra, Objektivita, Svoboda, Tradice) je jméno jak občanské iniciativy, která se utvořila okolo Manifestu D.O.S.T. ze dne 7. listopadu 2007, tak i občanského sdružení, které bylo utvořeno, aby právně zaštiťovalo její akce. V rámci konzervativního úhlu pohledu na veřejné dění a společnost podporuje tradiční rodinu.

AkSen - aktívny senior

Web slovenského občanského sdružení, které prosazuje zájmy seniorů, zvyšování povědomí o významu aktivit pro seniory a jejich aktivní roli ve společnosti, poskytuje poradenské služby ke zlepšení orientace a samostatnosti seniorů a vytváří podmínky pro výměnu zkušeností a informací v jejich nejrůznějších aktivitách.

Aliancia za rodinu Slovenska sbírá podpisy

Aliance za rodinu je občanská iniciativa organizací a jednotlivců, která vznikla v prosinci 2013 na podporu hodnot manželstvi a rodiny. Momentálně ji podporuje 90 organizací, které zastupují více než 200.000 občanů Slovenska. Petici prezidentovi SR za vyhlášení referenda na ochranu rodiny již podepsalo 328 400 lidí.

Asociace center pro rodinu

Hlavním cílem činnosti Asociace center pro rodinu (ACER) je prosazování všech pozitivních prorodinných hodnot ve společnosti. ACER koordinuje činnost jednotlivých členských center pro rodinu v oblasti rodinné politiky a vytváření nabídky služeb, vzdělávacích a rekreačních programů pro rodiny, které jim napomáhají plnit svoji funkci.

Asociace neúplných rodin, o.s.

Asociace neúplných rodin je sdružení společností i jednotlivců, které se zasazuje o práva dětí i dospělých, kteří vychovávají své děti bez druhého rodiče, kteří se podílí nebo mají zájem se podílet na prosazování úpravy práv a povinností rodin s jedním rodičem na legislativní úrovni.

Audit rodina

Webové stránky projektu, jehož cílem je napomáhat slučitelnosti zaměstnání a rodiny a zároveň zvyšovat efektivitu práce v podniku.

Bioetika a lékařská etika

Osvětové webové stránky, které vznikly v rámci projektu "Tvorba multimediálních vzdělávacích pomůcek a integrace e-learningu na UK v Praze".

Brána pro venkov

Web pro všechny, kdo se zajímají o celoživotní vzdělávání na vsích ve venkovských komunitních školách.

Brněnská tisková misie, o.s.

je ekumenická nezisková společnost, jejíž náplní je šíření křesťanského poselství naděje, víry a lásky formou krátkých misijních textů - letáčků. Cílem je morální a duchovní ozdravění národa. Texty vycházejí ve velkých nákladech a jsou cílově orientovány: pro rodiny, děti, mládež, seniory, lidi s problémy aj. Jsou rozšiřovány jejími spolupracovníky - odběrateli (členové různých církví) všem zájemcům - jednotlivcům i organizacím.

Brno-prorodiny

Webový portál města Brna, který byl vytvořen s cílem informovat širokou veřejnost o aktivitách, které město Brno realizuje pro podporu rodin a nabídnout rodinám rychlý a přehledný nástroj pro vyhledávání služeb a informací, které potřebují.

Centrum naděje a pomoci

CENAP podporuje rodinu v celém jejím spektru a chrání život od početí po přirozenou smrt. Nabízí poradenství, pomoc a informační služby formou osobních konzultací, telefonem, poštou nebo e-mailem, pořádáním přednášek a besed. Působí od roku 1994 celorepublikově s ústředím v Brně.

Centrum pro rodinný život Olomouc

Občanské sdružení Centrum pro rodinný život působí jako pastorační středisko při Arcibiskupství olomouckém. Jeho posláním je budování a podpora rodiny, jakožto přirozeného místa psychosociálního růstu člověka. Jeho činnosti směřují k posílení a povzbuzení rodin a jejich členů, k prohlubování manželství a rodinných vztahů.

Centrum pro rodinu a sociální péči Brno

Centrum pro rodinu a sociální péči (CRSP) je neziskovou organizací, která od roku 1992 nabízí rodinám volnočasové, vzdělávací a poradenské programy a také podporu v obtížných životních situacích.

Centrum pro rodinu a sociální péči v Ostravě

Centrum pro rodinu a sociální péči o.s. (CPR) vzniklo v roce 1993, jako nestátní nezisková organizace. Hlavním cílem činnosti Centra je napomáhat k prohloubení a upevnění manželských a rodinných vztahů a tím i k morální a duchovní obnově naší společnosti.

Collegium Marianum

Web pražského souboru Collegium Marianum, který se od svého založení v roce 1997 věnuje provádění hudby 17. a 18. století se zaměřením na české a středoevropské autory, a Týnské vyšší odborné školy, která v současné době zajišťuje ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy studium bakalářských oborů - Sbormistrovství chrámové hudby (od roku 1992) a Historické hudební praxe (od roku 2008). Collegium Marianum organizuje také koncerty barokní hudby a letní mezinárodní festivaly.

Česká ženská lobby

Nemáme dost ministerstev? Odkaz na webové stránky České ženské lobby s výzvou k založení Ministerstva pro lidská práva, menšiny a rovné příležitosti.

Českomoravská asociace Klubů dvojčat a vícečat

Českomoravská asociace Klubů dvojčat a vícerčat (ČAKDAV) byla založena v roce 2003 jako zastřešující organizace Klubů dvojčat a vícerčat, které samostatně působí v jednotlivých regionech v ČR od roku 1995.

FINANČNÍ GRAMOTNOST, o.p.s.

byla založena v roce 2008. Hlavním posláním obecně prospěšné společnosti je poradenství, prevence a vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti občanů.

Fórum života

Slovenské občanské sdružení, které si klade za cíl vytvářet společnost, která respektuje lidský život od početí do přirozené smrti a podporuje rodinu jako optimální místo vzniku a rozvoje lidského života.

Hnutí křesťan a práce, o.s.

se zasazuje o lidsky důstojné vztahy ve společnosti, organizuje k tomu potřebné vzdělávání a spoluvytváří společenství těch, kteří se chtějí postavit proti sobeckému životnímu stylu, respektujícímu jen vlastní prospěch, bez úcty k životu v prostředí, v němž roste násilí, kriminalita a nepoctivé nabytí majetku se považuje za normální stejně jako nedodržování daného slova či nedodržování smluv.

Hnutí pro život ČR

Hnutí Pro život ČR je neziskovým občanským sdružením s cílem šířit a prosazovat úctu k lidskému životu od početí do přirozené smrti, především k životu nenarozených dětí, starých, postižených a nevyléčitelně nemocných lidí, podporovat rodinu a ve spolupráci s odborníky šířit odborné poznatky o souvisejících tématech.

Institut bioetických studií

je občanským sdružením, které vzniklo v roce 2010 jako iniciativa usilující o pozitivní změny v bioetické oblasti. Jeho náplní je vzdělávací činnost týkající se důstojnosti lidského života od početí do přirozené smrti.

Institut partnerských vztahů

nabízí komplexní péči předních českých specialistů z řad psychologů, lékařů, zdravotníků, právníků, finančních poradců a doplňkových profesí k řešení partnerských problémů. Služby klientům jsou placené. Činnost Institutu je zaměřena také na prevenci. Jeho odborníci spolupracují, s Českou televizí, Českým rozhlasem, Rádiem Impuls a řadou časopisů. V rámci Centra vzdělávání jsou pořádány kurzy, školení a odborné přednášky.

Institut politických a ekonomických studií, o.s.

IPES o.s., založený v roce 2005, je vzdělávacím a výzkumným institutem, jehož hlavním cílem je šířit myšlenky křesťanské demokracie v České republice, zprostředkovávat veřejnosti její základní východiska a seznamovat ji se specifiky tohoto myšlenkového proudu.

JedenDomov.EU

Tato webová stránka je věnovaná všem dětem, které vinou rozvodové patologie přicházejí o jednoho z rodičů.

K 213

Sdružení, které si klade za cíl v krátkodobém horizontu vypuštění § 213 z českého trestního zákoníku jako reliktu komunistické éry, který ztratil jakékoliv opodstatnění v demokratické společnosti, v horizontu střednědobém dosažení naprosté rovnoprávnosti mužů v přístupu k výchově dětí a podílu na ní a přenesení této rovnoprávnosti do každodenního života (tedy zejména praxe státních orgánů – orgánů péče o dítě a soudů) a v dlouhodobém zlidštění celé naší společnosti, její přiblížení tradičním evropským hodnotám, jakými jsou především spolehlivost, poctivost, píle, věrnost, upřímnost, opravdovost, pečlivost a vytrvalost.

Konzervativní klub

Občanského sdružení, usilujícího o rozvoj svobodné společnosti.

Liberálně ekologická strana - nová strana, (nám) známí lidé

Odkaz na web strany, jejíž kandidátku do Evropského parlamentu vedou bývalá ministryně zemědělství a velvyslankyně v Bruselu Milena Vicenová, zástupce nevládních iniciativ Roman Haken a filmová dokumentaristka Olga Sommerová.

Maminka

Web nejen pro maminky časopisu Maminka, který od září 2001 vydává Vydavatelství Mladá fronta.

Manželské večery

Oficiální stránky kurzů Manželské večery a Příprava na manželství neziskové Alpha International, která byla založena za účelem rozvoje kurzů Alfa ve Velké Británii a na celém světě. Úzce spolupracuje s Holy Trinity Brompton, kde kurzy Alfa vznikly. Kromě kurzů Alfa podporuje Alpha International následující kurzy a programy: Alfa pro mládež, Alfa pro studenty, Alfa na pracovišti, Alfa ve vězení, Péče o bývalé vězně, kurz Manželské večery, kurz Příprava na manželství, Budujeme církev 21. století, Dynamická modlitba v místním společenství.

Maranatha o.s.

je křesťansky orientované občanské sdružení. Bylo založeno v roce 2002 jako odpověď na konkrétní duchovní potřeby jedinců, církevní i mimocírkevní společnosti. Jeho cílem je poskytovat možnosti poznání věčných životních hodnot a jejich praktického využití. Sdružení podporuje a řídí projekty související s celkovým rozvojem lidské osobnosti, těla i ducha u nás a v zahraničí.

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Odkaz na web ministerstva – část týkající se rodiny a ochrany práv dětí ve věcné působnosti náměstka ministra pro sociální a rodinnou politiku Ing. Davida Kafky (telefon na sekretariát 221 922 269) a ředitele odboru rodiny a dávkových systémů PhDr. Miloslava Macely (telefon 221 922 313).

Moje rodina a já

Webový a tištěný magazín, vydávaný IN publishing group s.r.o.

Národní centrum pro rodinu

Národní centrum pro rodinu (NCR) je nestátní neziskovou organizací, jejímž cílem je monitorovat společenské podmínky, které se vztahují k rodině, podporovat a iniciovat prorodinné aktivity v naší zemi, přinášet zahraniční zkušenosti v oblasti rodinné politiky i konkrétní nabídky pro rodiny, podporovat zdravé, fungující rodiny a pomáhat vytvářet prorodinné klima ve společnosti. Bylo založeno v r. 1996 Českou biskupskou konferencí a jeho činnost respektuje zorný úhel pohledu katolické církve. Je členem Asociace center pro rodinu (ACER).

Nová trojka – rodinné a kulturní centrum v Praze

Oblasti činnosti centra v Praze 3: rozvoj komunity: kulturní akce pro širokou veřejnost, tradiční akce, rozvoj a podpora rodin: Mateřské a otcovské centrum - programy pro rodiče a děti, rozvoj jednotlivců: široké spektrum zájmového vzdělávání pro děti i dospělé, podpora a aktivní realizace dobrovolnictví, podpora sociálně ohrožených skupin, integrace handicapovaných jedinců a vzdělávání dospělých.

Občané za svá práva v Praze

Občanské sdružení působící zejména při obraně účastníků správních a soudních řízení proti nezákonným rozhodnutím a nesprávnému úřednímu postupu, ochraně spotřebitele a ochraně přírody a krajiny.

Občanské sdružení ONŽ – pomoc a poradenství pro ženy a dívky

Základní myšlenkou sdružení je: 1) nabídnout pomoc a podporu ženám, dívkám i rodinám v obtížných situacích souvisejících s těhotenstvím, mateřstvím, rodičovstvím a vztahovými problémy; 2) pozitivní výchovou a osvětou napomáhat mladým lidem vytvářet harmonické přátelské, partnerské a obecně mezilidské vztahy, čelit rizikovému chování a zvýšit osobní zodpovědnost. K tomu sdružení zřizuje a provozuje síť poraden a telefonickou krizovou poradenskou linku pro ženy a dívky.

Občanský institut

Občanský institut je nestátní, nestranickou, nevýdělečnou kulturně-vzdělávací institucí konzervativního zaměření, jejímž cílem je podpora, šíření a rozvíjení myšlenek a hodnot, nezbytných pro fungování svobodné společnosti.

Obec přátelská celé rodině

Web stejnojmenné celostátní soutěže, vyhlašované od roku 2008 Ministerstvem práce a sociálních věcí a Stálou komise pro rodinu a rovné příležitosti Poslanecké sněmovny parlamentu ČR ve spolupráci se Sítí mateřských centeraAsociací center pro rodinu.

Oblastní charita v Uherském Brodě

Oblastní charita Uherský Brod je nezisková církevní organizace, která organizačně spadá pod Arcidiecézní charitu Olomouc a je součástí humanitární organizace Charita Česká republika. Byla zřízena v roce 1992. Prostřednictvím svých zařízení a služeb poskytuje pomoc, podporu a poradenství v oblasti sociální a zdravotní péče.

OSPOD

Stránka věnovaná orgánům sociálně-právní ochrany dětí (tzv. sociálkám). Obsahuje především diskusní fórum na toto téma.

Pontes, o.s.

Občanské sdružení Pontes si vytklo základní cíl: šířit a v praxi uskutečňovat myšlenky jednoty, svornosti a bratrství mezi lidmi bez ohledu na jejich věk, náboženské přesvědčení, národní nebo rasovou příslušnost a společenské postavení. Podílí na vzniku nového kulturního, vzdělávacího a společenského centra v Praze – Vinoři.

Program Comenius

na stránkách Národní agentury pro evropské vzdělávací programy. Program je zaměřen na školní vzdělávání. Zapojit se mohou mateřské školy, základní školy a střední školy. Cílovou skupinou jsou žáci, studenti, učitelé a pedagogičtí pracovníci působící v těchto typech škol.

Program EU Mládež v akci

Mládež v akci nabízí výměny mládeže, dobrovolnou službu, podporu místní komunity, zapojení do demokratických projektů, školení a semináře pro pracovníky s mládeží, spolupráci s partnerskými zeměmi EU a další zajímavé aktivity.

Res Claritatis

Internetový zpravodajský server pod záštitou České dominikánské provincie zaměřený na zpravodajství­ z katolického světa.

Rodina je základ …

Slovenský informační web o juvenilní justici vznikající ve "spolupráci rodičů a budoucích rodičů z celé SR a též ze zahraničí, které spojuje stejný cíl: Nedovolit prosazení takových zákonů, které by v budoucnosti vedli k vytvoření systému juvenilní justice v SR". Obsahuje informace o soudní praxi, umožňující odebírání dětí z tradičních rodin, o strategiích a mezinárodních smlouvách, rodové rovnosti, požadavcích tzv. LGBTI osob a sexuální výchově na školách a odkazy na weby s touto tematikou.

Rodinná aliance

Webové stránky neformální aliance s prohlášením zástupců 16 zakládajících organizací z 2. července 2011.

ROSA

feministická organizace, působí od roku 1993 - nejprve jako nadace, od roku 1998 jako občanské sdružení specializující se na pomoc pouze ženám - obětem domácího násilí a jejich dětem a na prevenci násilí. Podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách poskytuje: odborné sociální poradenství, azylové ubytování a telefonickou krizovou pomoc.

Sdružení rodičů ONKA

Cílem sdružení, založeného rodiči onkologicky léčených dětí, je pomáhat a podporovat rodiče s takovými dětmi včetně dětí, které léčbu již ukončily s vědomím jak moc je důležité, aby rodina fungovala během léčby i po léčbě.

Signály.cz

Internetový magazín, jehož provozovatelem je občanské sdružení Signály.cz za podpory Sekce pro mládež České biskupské konference a Asociace křesťanských sdružení mládeže, o.s.

Síť mateřských center o. s.

vzniklo v roce 2001 na základě dlouholeté neformální spolupráce mateřských center za účelem koordinace, propagace a rozšiřování hnutí MC v ČR, jeho zapojení do mezinárodních organizací, posilování hodnot rodiny a mezigeneračních vztahů, úlohy rodičů, mateřské a otcovské role ve společnosti, podpory právní ochrany rodiny, mateřství, rovných příležitostí pro všechny a podpory zdravého života ve zdravém prostředí.

Slezská diakonie

je nestátní nezisková organizace s ústředím v Českém Těšíně, která poskytuje své služby v sociálně - zdravotní oblasti. Svou činnost zakotvuje na praktické realizaci biblických zásad lásky a služby lidem potřebným a lidem v nouzi. V centru pozornosti Slezské diakonie stojí lidé s postižením, senioři, lidé bez domova a všichni ti, kteří se dostali do nejrůznějších těžkých životních situací. Působí na území Moravskoslezského kraje od roku 1990, kdy navázala na dřívější charitativní působnost Slezské církve evangelické augsburského vyznání započatou na počátku 20. století. V roce 2005 rozšířila Slezská diakonie svou působnost i do Jihomoravského kraje.

Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo

Občanské sdružení, založené v roce 1997, je iniciativní skupinou odborníků různých vědnéch oborů: pedagogů, psychologů, právníků, demografů, sociologů, teologů, ekonomů a lékařů, které souvisí s životem rodiny, a více jak 20 asociovaných organizací, pracujících pro rodiny.

Slovo života

Webový portál církve Slovo života.

Sociologický ústav Akademie věd České republiky

Sociologický ústav AV ČR byl založen v roce 1965, po zrušení v roce 1970 byl obnoven až v roce 1990. Od 1. ledna 2007 se stal, stejně jako všechny ústavy Akademie věd ČR, veřejnou výzkumnou institucí. Jejím výzkumným záměrem je sociologická analýza dlouhodobých sociálních procesů v české společnosti v kontextu evropských integračních politik, rozvoje znalostní společnosti, lidského, sociálního a kulturního kapitálu.

Soudci

Info o opatrovnickém soudnictví. Diskuse o soudech a soudcích je rozdělená dle jednotlivých soudů. Najdete zde i Tabuli hanby se jmény soudců, kteří zabránili dětem mít péči obou rodičů. Publikovány jsou i články popisující zkušenosti s opatrovnickými soudy.

Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu

Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu (SPRSV) byla založena v roce 1991 jako nevládní nevýdělečná organizace zabývající se podporou populačního zdraví a plánování rodiny jako základního lidského práva. V tom směru vyvíjí svou činnost ve smyslu zásad International Planned Parenthood Federation (IPPF) jako plnoprávný člen této mezinárodní organizace. Podporuje výchovu k plánování rodiny, k partnerským vztahům a k rodinnému životu včetně výchovy sexuální.

Společnost pro trvale udržitelný život

Základním cílem Společnosti je hledání cest směřujících k trvale udržitelnému vývoji lidské společnosti, k přibližování se ideálům humanismu a zároveň ideálům harmonie vztahů mezi člověkem a přírodou, s cílem zachovat život ve všech jeho formách a chránit přírodu jako celek, a to s vědomím odpovědnosti vůči dnešním i budoucím generacím.

Spravedlnost dětem - sdružení pro ochranu práv dětí, rodičů a prarodičů

Široce koncipované webové stránky, zaměřené na práva dětí a rodičů a jejich životní příběhy.

Stálá komise pro rodinu a rovné příležitosti PSP Parlamentu ČR

Odkaz na příslušnou část webu Poslanecké sněmovny.

Strana zelených

Odkaz na web strany. Kandidátku Strany zelených ve volbách do Evropského parlamentu povede stranický předseda a někdejší ministr školství Ondřej Liška. Za ním bude na listině právnička Michaela Suchardová. Ve volbách budou zelení spolupracovat s hnutím Změna, založeným v roce 2012 bývalým členem Strany zelených a libereckým primátorem Janem Korytářem. Za toto hnutí je na čtvrtém místě kandidátky jeho místopředsedkyně a náměstkyně hejtmana Libereckého kraje Zuzana Kocumová.

Stredoeurópska podnikateľská a sociálna iniciatíva

Stredoeurópska podnikateľská a sociálna iniciatíva (Central European Business and Social Initiative - CEBSI) je nezávislá a nepolitická nezisková mimovládna organizácia. Jej poslaním je podpora ekonomických a sociálnych systémov a politík, ktoré rešpektujú slobodu každého človeka a vychádzajú zo základných morálnych hodnôt. Aktivity CEBSI (organizování vzdelávacích programov, seminárov, konferencií, diskusií a verejných prednášok) sú založené na univerzálnych myšlienkach slobodného trhu, osobnej zodpovednosti, súkromného podnikania a solidarity.

Středisko korespondenčních kurzů

Odkaz na web Střediska korespondenčních kurzů, hlásící se k tradici stejnojmenného střediska založeného jako součást křesťanského rádia "The Voice of Prophecy", které začalo svoje vysílání v roce 1929 v USA a vysílá dodnes. V ČR bylo založeno v roce 1994 křesťanskou Církví adventistů sedmého dne.

Střídavka

Portál nejen o porozvodové péči o děti. Web podporuje a objasňuje střídavou péči o děti po rozvodu rodičů, zabývá se ale i související problematikou vztahů mezi členy rodiny, výchovou dětí, opatrovnickým soudnictvím a dalšími tématy. Nové články jsou publikované každý všední den, na portálu také funguje poradna, najdete tu i široké diskusní fórum a každou neděli večer on-line chat pořádaný ve spolupráci se SPOV ČR.

Škola života

Web příznivců stejnojmenného projektu, sestávajícího s besed, seminářů a dalších akcí zainteresovaných zájemců o otázky rozvoje dítěte i sebe sama, u jehož zrodu v roce 2009 stála občanská sdružení UNUECO a PARALELA. Setkání ve školním roce 2011/12 se uskutečňují v Divadle Kampa.

Také kraj Vysočina má rodinný portál

Odkaz na rodinný portál, na kterém najdete Koncepci rodinné politiky Kraje Vysočina na období 2012 – 2016, aktuality, projekty "Rovnost šancí na Vysočině" a "Žijeme a pracujeme na Vysočině", prorodinné organizace, možnosti financování prorodinných opatření, sborník z konference "Jak skloubit práci a rodinu" a další informace.

Tátové

Stránky o tátech a pro táty. Upozorňují na rizika otcovství, poskytují informace pro táty, funguje zde diskuse tatínků, najdete i odkazy na zajímavé stránky.

Unie otců

Občanské sdružení Unie otců (plným názvem Unie otců - otcové za práva dětí - Fathers for the rights of children) zastupuje otce a muže bez rozdílu vzdělání, národnosti, věku, politického či náboženského přesvědčení. Zabývá se rozvodovými a porozvodovými problémy spojenými s nezletilými dětmi. Usiluje o správnou funkci rodiny a její stabilitu.

Ústavně právní výbor PSP Parlamentu ČR

Odkaz na příslušnou část webu Poslanecké sněmovny.

Ústavně právní výbor Senátu Parlamentu ČR

Odkaz na příslušnou část webu Senátu.

Volby do Evropského parlamentu v ČR 2014

Výbor na obranu rodičovských práv

Výbor na obranu rodičovských práv (VORP) vznikl v roce 1995, kdy ministerstvo školství připravovalo zavedení povinného předmětu sexuální výchova do základních škol. Koncept předmětu byl založen na hodnotách neslučitelných s přesvědčením mnoha rodičů o přednostním právu na výchovu svých dětí.

Výbor pro sociální politiku PSP Parlamentu ČR

Odkaz na příslušnou část webu Poslanecké sněmovny.

Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu Parlamentu ČR

Odkaz na příslušnou část webu Senátu.

YMCA - Živá rodina

je sdružení rodin, které pracuje od roku 1991 jako kolektivní člen YMCA v ČR. Činnost se orientuje jednak dovnitř sdružení zejména na posilování dobrých vztahů v rodině (jak mezi manžely, tak i mezi rodiči a dětmi) prostřednictvím společných rodinných činností, jednak směrem ven, kde má za cíl připomínat hodnoty stabilní rodiny, význam rodinného prostředí pro výchovu dalších generací, docenění mateřství a otcovství.

Živé slovo

Webové stránky časopisu Křesťanských sborů v ČR a Kresťanských zborov na Slovensku, jež jsou součástí celosvětového Bratrského hnutí.

O nás

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Vesnice roku

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Když v červnu severní větry vějí, tu se bouřky opozdějí.

Pranostika na akt. den

Červen dává jahody a senoseč.

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 20. 6. 2024
jasno 31 °C 19 °C
pátek 21. 6. slabý déšť 23/13 °C
sobota 22. 6. skoro jasno 22/11 °C
neděle 23. 6. jasno 23/12 °C

Archiv

Partneři